Obchodní podmínky eshopu

ve znění účinném od 22.11.2022

Předchozí verze zásad ochrany osobních údajů je k dispozici zde.

 I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují všeobecné podmínky, způsob poskytování elektronických služeb a prodej realizovaný prostřednictvím internetového obchodu www.woodica.cz (dále též jen „e-shop“). Obchod provozuje společnost WOODICA s.r.o., IČ: 142 20 849, DIČ: CZ14220849, se sídlem Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9(dále jen Prodávající“).

 2. Prodávajícího je možné kontaktovat následujícím způsobem:

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách www.woodica.cz tak, aby je bylo možné kdykoli získat, reprodukovat a zaznamenat vytištěním nebo uložením na médium.

 2. Prodávající upozorňuje, že využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou může pro každého uživatele internetu představovat riziko spočívající v možnosti zavlečení škodlivého softwaru do informačního systému Zákazníka a získání a pozměnění jeho dat neoprávněnými osobami. Aby se předešlo riziku těchto hrozeb, měl by Zákazník používat vhodná technická opatření k minimalizaci jejich výskytu, zejména antivirové programy a firewall.

II. DEFINICE pojmů

Pojmy použité v Obchodních podmínkách mají následující význam:

 1. Pracovní dny - jedná se o dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků;

 2. Zákazník - fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům, fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní předpisy přiznávají způsobilost k právním úkonům, která provede Objednávku v e-shopu nebo využije jiné služby dostupné v e-shopu;

 3. Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů;

 4. Zákaznický účet - část e-shopu přidělená příslušnémuZákazníkovi, prostřednictvím které může Zákazník provádět konkrétní úkonye-shopu;

 5. Spotřebitel - Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku;

 6. Podnikatel - Zákazník, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 a násl. občanského zákoníku;

 7. Obchodní podmínky – tento dokument;

 8. Zboží - produkt vystavenýe-shopu, jehož popis je k uveden u každého vystaveného produktu;

 9. Kupní smlouva - smlouva o prodeji Zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem;

 10. Zákon o ochraně spotřebitele - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele);

 11. Objednávka - projev vůle Zákazníka směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, ve kterém je uveden zejména druh a počet kusů Zboží.

III. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU

 1. Používání e-shopu je možné za předpokladu, že zařízeníIT používanéZákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:

  • počítač nebo mobilní zařízení přístup k internetu,

  • počítač nebo mobilní zařízení má přístup k e-mailu,

  • na počítači nebo mobilním zařízení je instalován webový prohlížeč Microsoft Edge verze 42.x nebo novější, Firefox verze 48.0 nebo novější, Chrome verze 50 nebo novější, Opera verze 50 nebo novější, Safari verze 10.x nebo novější,

  • počítač nebo mobilní zařízení má ve webovém prohlížeči povoleny soubory cookies a Javascript.

 1. Používáním e-shopu se rozumí jakákoli činnost Zákazníka, která vede k jeho seznámení se s obsahem e-shopu.

 2. Zákazník je zejména povinen:

  • neposkytovat ani nepřenášet obsah, který je zakázán zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je hanlivý nebo porušuje osobnostní a jiná práva třetích osob,

  • používat e-shop způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména pomocí specifického softwaru nebo zařízení,

  • neprovádět takové činnosti, jako je: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam) v e-shopu,

  • používat e-shop způsobem, který nezatěžuje ostatní Zákazníky a Prodávajícího,

  • používat jakýkoli obsah umístěný v e-shopu pouze pro osobní potřebu,

  • používat e-shop způsobem, který je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů České republiky, ustanoveními Obchodních podmínek a obecnými zásadami používání Internetu.

IV. SLUŽBY

 1. Prodávající Vám prostřednictvím e-shopu umožňuje využívat bezplatné služby, které poskytuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 2. Služba vedení zákaznického účtu v e-shopu je dostupná po registraci. Registrace probíhá vyplněním a akceptací registračního formuláře, který je k dispozici na jedné ze stránek e-shopu. Smlouva o poskytování služby spočívající ve vedení zákaznického účtu v e-shopu se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká podáním žádosti o zrušení účtu ze strany Zákazníka.

 3. Zákazník má možnost dostávat obchodní informace od Prodávajícího formou zpráv zasílaných na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem (služba zasílání novinek - Newsletter). Za tímto účelem je třeba uvést správnou e-mailovou adresu nebo odsouhlasit příslušné pole v registračním formuláři nebo v objednávkovém formuláři. Zákazník může svůj souhlas se zasíláním obchodních informací kdykoli odvolat. Smlouva o poskytování služby zasílání novinek se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká na základě žádosti Zákazníka o odstranění jeho e-mailové adresy ze služby zasílání novinek nebo o odhlášení z odběru pomocí odkazu obsaženého ve zprávě zaslané v rámci služby zasílání novinek.

 4. Zákazník může zasílat zprávy Prodávajícímu prostřednictvím kontaktního formuláře. Smlouva o poskytování Služby spočívající ve zpřístupnění interaktivního formuláře umožňujícího Zákazníkovi kontaktovat Prodávajícího se uzavírá na dobu určitou a zaniká odesláním zprávy Zákazníkem.

 5. Zákazník má možnost zveřejnit v e-shopu individuální a subjektivní hodnocení týkající se mimo jiné Zboží nebo průběhu obchodu. Přidáním hodnoceníZákazník prohlašuje, že vlastní veškerá práva k tomuto obsahu, zejména autorská práva, práva související a práva průmyslového vlastnictví. Smlouva o poskytování služeb spočívajících ve zveřejňování názorů na Zboží v e-shopu se uzavírá na dobu určitou a zaniká, jakmile je názor přidán.

 6. Hodnocení by mělo být vypracováno jasně a srozumitelně a nesmí porušovat platné právní předpisy, včetně práv třetích osob - zejména nesmí být pomlouvačná, porušovat osobnostní práva nebo představovat jednání nekalé soutěže. Zveřejněná hodnoceníjsou publikována na internetových stránkách e-shopu.

 7. Zveřejněním hodnoceníZákazník souhlasí s volným užitím těchto hodnocení a jejich zveřejněním Prodávajícím, jakož i s vytvořením díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

 8. Prodávající umožňuje Zákazníkovi přesměrování na webové stránky subjektů poskytujících bankovní služby za účelem výpočtu splátky. Smlouva o poskytování Služby spočívající v přesměrování na webové stránky umožňující výpočet splátky se uzavírá na dobu určitou a je ukončena v okamžiku, kdy Zákazník použije vyhrazené tlačítko.

 9. Prodávající má právo pořádat příležitostné soutěže a propagační akce, jejichž podmínky budou vždy uvedeny na e-shopu. Akce (slevy)e-shopu se nesčítají, pokud není v podmínkách dané akce uvedeno jinak.

 10. Poruší-li Zákazník ustanovení těchto Obchodních podmínek, může Prodávající po neúčinné výzvě k zastavení nebo odstranění porušování a stanovení přiměřené lhůty smlouvu o poskytování služeb vypovědět se 14denní výpovědní lhůtou.

V. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Informace o Zboží uvedené na e-shopu, zejména jeho popis, technické a užitné parametry a ceny, nejsou nabídkou ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, ale jsou pouze informativního charakteru. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Veškeré zboží dostupné v e-shopu je zcela nové a bylo legálně uvedeno na český trh.

 3. Podmínkou pro zadání Objednávky je mít aktivní e-mailový účet.

 4. V případě zadání Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách e-shopu je Objednávka podána Zákazníkem Prodávajícímu v elektronické podobě a představuje nabídku na uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem Objednávky. Nabídka učiněná v elektronické podobě zavazuje Zákazníka, pokud Prodávající zašle na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí Objednávky, kterým Prodávající prohlášuje, že nabídku Zákazníka přijal. Doručením potvrzení o přijetí objednávky Zákazníkovi je uzavřena Kupní smlouva.

 5. Zadání objednávky telefonicky, zasláním e-mailové zprávy nebo zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře je možné provést v pracovních dnech a hodinách uvedených na webových stránkách e-shopu. Za tímto účelem by měl Zákazník:

  • uvést v průběhu telefonického hovoru, v obsahu e-mailu nebo v obsahu zprávy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře název Zboží z nabídky Zboží na e-shopu a jeho množství,

  • zvolit způsob doručení a způsob platby z možností doručení a platby uvedených na e-shopu,

  • poskytnout údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, zejména: jméno a příjmení, bydliště a e-mailovou adresu.

 1. Prodávající sdělí Zákazníkovi informaci o celkové hodnotě Objednávkyústně po dokončení celé Objednávky nebo oznámením e-mailem spolu s informací, že uzavřením Kupní smlouvy se Zákazník zavazuje zaplatit za objednané Zboží sjednanou cenu, přičemž okamžikem sdělení výše uvedeného je Kupní smlouva uzavřena.

 2. V případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, zašle Prodávající Zákazníkovi vždy po podání Objednávky prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo kontaktního formuláře potvrzení o podrobnostechzadané Objednávky.

 3. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání e-mailu Zákazníkem, který je Spotřebitelem (v reakci na potvrzení podrobností Objednávky zaslané Prodávajícím), na e-mailovou adresu Prodávajícího, ve které Zákazník: akceptuje obsah zaslané Objednávky a vyjádří souhlas jejím provedením a akceptuje obsah Obchodních podmínek a potvr přečtení pokynů o odstoupení od Smlouvy.

 4. Prodávající po uzavření kupní smlouvy potvrdí Zákazníkovi podrobnosti zasláním na e-mailovou adresu Zákazníka nebo písemně na adresu uvedenou Zákazníkem.

 5. Kupní smlouva se uzavírá v českém nebo anglickém jazyce a její obsah je v souladu s Obchodními podmínkami.

VI. DORUČENÍ

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou Zákazníkem při podání Objednávky.

 1. Zákazník si může zvolit následující formy dodání objednaného Zboží:

  • prostřednictvím kurýrní společnosti;

  • vlastní dopravouProdávajícího;

  • osobním odběrem na odběrném místě Prodávajícího.

 1. Prodávající na e-shopu v popisu Zboží informuje Zákazníka o počtu Pracovních dnů potřebných k vyřízení Objednávky, jakož i o ceně za dodání Zboží.

 2. Lhůta pro dodání a splnění Objednávky se počítá v pracovních dnech v souladu s čl. VII odst. 2.

 3. Prodávající poskytne Zákazníkovi doklad o koupi.

 4. Pokud jsou pro Zboží, na které se Objednávka vztahuje, stanoveny různé dodací lhůty, platí pro celou Objednávku nejdelší ze stanovených lhůt.

 5. Nepřevezme-li si ZákazníkZboží při jeho dodání, je Prodávajícíoprávněn účtovat Zákazníkovi skladné ve výši 50,- Kč vč. DPH za každý den uskladnění. Nepřevezme-li si zákazník zboží do 30 dnů po jeho uskladnění u Prodávajícího, je Prodávající oprávněn zboží prodat a výtěžek z prodeje započíst oproti nároku na zaplacení skladného.

VII. CENY A ZPŮSOBY PLATBY

 1. Ceny Zboží jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH a všechny související poplatky. Náklady spojené s dodáním zboží nejsou součástí ceny Zboží a liší podle způsobu dodání a platby za zboží, není-li u konkrétního Zboží uvedeno jinak.

 2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby. Náklady, které Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy vzniknou (tj. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

 3. Zákazník si může zvolit následující způsoby platby:

  • bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a odeslání Zboží bude provedeno bezprostředně po připsání peněžních prostředků na bankovní účet Prodávajícího a dokončení Objednávky);

  • platba na místě při osobním odběru - platba v odběrném místě Prodávajícího (v tomto případě bude Objednávka vyřízena ihned poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Zboží bude odesláno na odběrné místo Prodávajícího);

  • dobírka - platba dopravci při dodání (v tomto případě bude zpracování Objednávky a její odeslání zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky a Objednávka bude dokončena);

  • elektronická (on-line) platba (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky a poté, co Prodávající obdrží informaci ze systému platebního zprostředkovatele, že Zákazník provedl platbu, a odeslání Zboží bude provedeno bezprostředně po dokončení Objednávky);

  • platba ve splátkách (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, jejím dokončení a po obdržení platby za objednané Zboží od společnosti PayU S.A.).

 1. Prodávající informuje Zákazníka na e-shopu o lhůtě, ve které je Zákazník povinen uhradit Objednávku. V případě, že Zákazník nezaplatí ve lhůtě uvedené v předchozí větě, může Prodávající po neúčinné výzvě k zaplacení se stanovením přiměřené lhůty od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Kupní smlouvy v souladu s § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

 2. Po zaplacení kupní ceny zašle Prodávající Zákazníkovizálohovou fakturu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Kupující souhlasí s tím, že mu bude zálohová faktura zaslána elektronicky a bude považována za doručenou dnem jejího odeslání na e-mail uvedený kupujícím.

 3. Jakmile bude zásilka se zbožím připravena k odeslání, zašle Prodávající Zákazníkovi konečnou fakturu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Kupující souhlasí s tím, že mu bude konečná faktura zaslána elektronicky a bude považována za doručenou dnem jejího odeslání na e-mail uvedený kupujícím

VIII. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu písemným prohlášením ve lhůtě 14 dnů. Pro dodržení této lhůty stačí zaslat prohlášení před uplynutím lhůty.

 2. Zákazník může pro účely odstoupení od smlouvy použít vzor prohlášení, který Prodávající zpřístupní na e-shopu.

 3. Čtrnáctidenní lhůta začíná běžet ode dne převzetí Zboží nebo v případě Smlouvy o poskytování služeb dnem jejího uzavření.

 4. Po obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy zašle Prodávající na e-mailovou adresu spotřebitele potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 5. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy je vyloučeno v případě:

  • jde-li o smlouvu o poskytování služeb, jestliže byly služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a spotřebitel byl před uzavřením smlouvy informován, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

  • jde-li o smlouvu o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

  • jde-li o smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

  • jde-li o smlouvu o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

  • jde-li o smlouvu o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

 1. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se má za to, že smlouva nebyla uzavřena. To, co strany poskytly, se vrací beze změny, ledaže by změna byla nezbytná pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Vrácení by mělo proběhnout okamžitě, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené Zboží je třeba vrátit na adresu Prodávajícího.

 2. Zákazník je povinen Zboží vrátit úplné a kompletní (včetně veškerého příslušenství a dokumentace), nepoškozené, čisté, ve stavu a v hodnotě, ve kterém zboží převzal a je-li to možné rovněž . původním obalu

 3. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny platby uhrazené Spotřebitelem, včetně nákladů na dodání Zboží. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel bude souhlasit s jiným způsobem vrácení platby, přičemž tento způsob nesmí spotřebiteli způsobit žádné další náklady. Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud neobdrží věc zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jejím vrácení, podle toho, co nastane dříve, ledaže byProdávající nabídl Zákazníkovi, že si věc od Zákazníka vyzvedne sám.

 4. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží

 5. Zákazník nese pouze náklady přímo spojené s vrácením Zboží, ledaže se s Prodávajícím dohodl, že tyto náklady ponese Prodávající.

IX. REKLAMACE ZBOŽÍ v záruce

 1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží bez vad.

 2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, který je spotřebitelem, za vady podle ustanovení § 2161 a násl. občanského zákoníku.

 3. Reklamace vyplývající z porušení práv Zákazníka zaručených zákonem nebo vyplývajících z těchto Podmínek je nutné adresovat společnosti WOODICA s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9, e-mail: kancelar@woodica.cz; telefonní číslo: +420 732 296 730.

 4. Za účelem posouzení reklamace by měl Zákazník zaslat oznámení o reklamaci obsahující:

  • číslo objednávky, které se reklamace týká,

  • důvod, proč chce ZákazníkZboží reklamovat nebo vrátit (poškození, závada, chybějící díly atd.),

  • fotodokumentaci zobrazující celý výrobek a jeho poškození.

 1. Prodávající se zavazuje vyřídit případnou reklamaci do 14 dnů.

 2. V případě nedostatků v reklamaci vyzve Prodávající Zákazníka k doplnění reklamacebez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení výzvy k doplnění reklamace Zákazníkovi.

X. REKLAMACEVE VZTAHU K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝMIPROSTŘEDKY

 1. Zákazník může Prodávajícímu podávat stížnosti týkající se fungování e-shopu a využíváním jeho Služeb. Stížnosti lze podávat písemně na adresu: WOODICA s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9, e-mail: kancelar@woodica.cz; telefonní číslo: +420 732 296 730.

 2. V reklamaci by měl Zákazník uvést své jméno, příjmení,doručovací adresu, druh a popis problému.

 3. Prodávající se zavazuje posoudit každou reklamaci do 14 dnů, nebude-li možné, bude Prodávající informovat Zákazníka o termínu, kdy bude reklamace posouzena. V případě nedostatků v reklamaci vyzve Prodávající Zákazníka k jejímu doplnění v nezbytném rozsahu do 7 dnů ode dne doručení výzvy Zákazníkovi.

XI. ZÁRUKA

 1. Na Zboží může být poskytnuta záruka výrobce nebo Prodávajícího.

 2. V případě Zboží, na které se vztahuje záruka, jsou informace o existenci a obsahu záruky a době, na kterou je poskytována, vždy uvedeny v popisu Zboží na e-shopu.

XII. POPRODEJNÍ SERVIS

 1. Prodávající informuje Zákazníka, že poskytuje poprodejní servis.

 2. Pro bližší informace ohledně poprodejního servisu, zejména pro informace o adrese servisu, otevírací doby, kontaktních údajů a ceny za servisní služby, se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu: kancelar@woodica.cz. V e-mailu specifikujte Zboží, u kterého máte zájem o servisní služby, pomocí čísla objednávky nebo čísla faktury. Dále přiložte fotografie poškozeného zboží a uveďte, o jaký typ opravy máte zájem. Následně posoudíme možnosti opravy a zašleme Vám cenovou nabídku servisních služeb.

XIII. PROSTŘEDKY MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ A STÍŽNOSTÍ

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, má možnost využítk mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů a stížností:

  • Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

  • možnost podání stížnosti prostřednictvím online platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté Zákazníky v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na e-shopu.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá práva k e-shopu, včetně autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webové stránce e-shopu, jakož i k formulářům, logům, náleží Prodávajícímu a jejich užití je možné pouze stanoveným způsobem a v souladu s Obchodními podmínkami.

 2. K řešení případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, jsou příslušné soudy v souladu příslušnými ustanovení občanského soudního řádu.

 3. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je podnikatelem, budou projednány u soudu místně příslušného podle sídla Prodávajícího.

 4. Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a další příslušná ustanovení českého práva.

 5. Každý Zákazník bude informován o všech změnách těchto Obchodních podmínek prostřednictvím informací na hlavní stránce e-shopu, které budou obsahovat souhrn změn a datum jejich účinnosti. Datum účinnosti změn nesmí být kratší než 14 dní od data jejich oznámení. Pokud Zákazník, který má zákaznický účet, nesouhlasí s novým obsahem Obchodních podmínek, je povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího do 14 dnů ode dne informování o změně Obchodních podmínek. Oznámení Prodávajícímu o nesouhlasu s novým obsahem Obchodních podmínek má za následek ukončení smlouvy.

Názory a připomínky

Hodnocení obchodu 5 z 5 hvězdiček.
Průměrné hodnocení založené na 237 komentářů.

Nepodnikáme kroky k zajištění toho, aby recenze pocházely od spotřebitelů, kteří produkt skutečně použili nebo si jej zakoupili.
SADA konferenčních kulatých stolků dubových Law03 Ø58+Ø75 autor recenze Libuše odeslané 26.06.2024

Vše proběhlo v pořádku. Řidiš přijel v avizovaný den a čas. Výborná komunikace s klientským servisem. S konferenčními stolky jsme moc spokojeni, jsou krásné a bytelné.

Dubová postel Steel 02 na kovových nohách autor recenze Česlav odeslané 25.06.2024

Jsem velice spokojený se vším. Příště se na Vás s radosti obrátím.

Dubový konferenční stolek Law28 autor recenze Jaromír odeslané 24.06.2024

Stůl vypadá skvěle!

Dubové křeslo B autor recenze Petr odeslané 24.06.2024

Musím říct, že jsem poprvé u vás nakupoval a velká spokojenost s komunikací a i dovozem. Nábytek je krásný.

Dubový TV stůl Malaga 02 (2d nízký) autor recenze Milan odeslané 23.06.2024

Řidič byl velmi ochotný a nic nebylo problém. Nábytek rovněž bezvadný, dobře zabalený bez poškozeni.

Dubová židle čalouněná NK-19 autor recenze Vlastislava odeslané 22.06.2024

Vše bylo v pořádku, a dodávka domů úplně perfektní.

Bílá dřevěná komoda Nicea 01 provensálský styl autor recenze Hana odeslané 21.06.2024

Zaměstnanci s objednaným nábytkem přijeli včas, s dostatečným předstihem svůj přijezd potvrdili i telefonicky. Dodávka proběhla podle plánu – výnos do domu i sestavení nábytku. Zákaznický servis byl rovněž v pořádku, informace o ojednávce i dodání byly potvrzeny v e-mailu, rovněž konzultantka po telefonu byla milá a vstřícná. S kvalitou služeb i nábytku jsme velmi spokojeni.

Kredenc dubový Vernalis 01 autor recenze Jaroslav odeslané 21.06.2024

S kvalitou vašich služeb i s nábytkem samotným jsme velmi spokojeni, zaměstnanci dorazili s mírným časovým předstihem, sestavení proběhlo bez problémů.

ODBORNÍ PORADCI

Naši poradci tvoří odborný tým, který Vám sdělí vyčerpávající informace a pomůže správně se rozhodnout...

DODÁVKA S VYNÁŠKOU

Naše nabídka zahrnuje dodání nábytku až do bytu nebo domu zákazníka a montáž na místě...

RYCHLÉ ODESLÁNÍ

Náš nábytek dodáváme na místo určení vlastními dopravními prostředky, v krátké době, s dodržením bezpečnosti zásilek...

BEZPEČNÉ PLATBY

Jednou ze zaručených způsobů platby za nábytek je platba při odběru, která je zárukou klidné a bezpečné transakce...